REFORMALiturginė Vatikano II Susirinkimo Konstitucija Sacrosantum Concilium teigia, „Maldingoji Motina Bažnyčia, idant krikščionių tauta liturgijoje garantuotai gautų gausių malonių, trokšta uoliai pasirūpinti bendru pačios liturgijos atnaujinimu“ (SC nr. 21). Šis atnaujinimo troškimas gerai įsirikiavo į Susirinkimo pastoracinę perspektyvą: „Šventasis Susirinkimas, siekdamas kasdien stiprinti tikinčiųjų krikščioniškąjį gyvenimą, geriau pritaikyti mūsų meto reikalavimams tas institucijas, kuriose yra galimi pakeitimai, visokeriopai puoselėti visa, kas tik gali padėti tikinčiųjų Kristų vienybei, stiprinti visa, kas padeda telkti visus žmones į Bažnyčios prieglobstį, dėl ypatingos priežasties taip pat laiko savo uždaviniu rūpintis liturgijos atnaujinimu ir ugdymu (SC nr. 1). Visas tekstas pdf.